سامانه نظام جامع پیشنهادات شهرداری رفسنجان

گامی به سوی تحقق مدیریت مشارکتی